长乐王
长乐王

三字经·音注(近现代)通行版

rén zhī chū,xìng běn shàn。xìng xiāng jìn,xí xiāng yuǎn。

人之初,性本善。性相近,习相远。

gǒu bù jiào,xìng nǎi qiān。jiào zhī dào,guì yǐ zhuān。

苟不教,性乃迁。教之道,贵以专。

xī mèng mǔ,zé lín chǔ。zǐ bù xué,duàn jī zhù。

昔孟母,择邻处。子不学,断机杼。

dòu yān shān,yǒu yì fāng。jiāo wú zǐ,míng jù yáng。

窦燕山,有义方。教五子,名俱扬。

yǎng bù jiào,fù zhī guò。jiào bù yán,shī zhī duò。

养不教,父之过。教不严,师之惰。

zǐ bù xué,fēi suǒ yí。yòu bù xué,lǎo hé wéi。

子不学,非所宜。幼不学,老何为。

yù bù zhuó,bù chéng qì。rén bù xué,bù zhī yì。

玉不琢,不成器。人不学,不知义。

wéi rén zǐ,fāng shào shí。qīn shī yǒu,xí lǐ yí。

为人子,方少时。亲师友,习礼仪。

xiāng jiǔ líng,néng wēn xí。xiào yú qīn,suǒ dāng zhí。

香九龄,能温席。孝于亲,所当执。

róng sì suì,néng ràng lí。tì yú zhǎng,yí xiān zhī。

融四岁,能让梨。弟于长,宜先知。

shǒu xiào tì,cì jiàn wén。zhī mǒu shù,shí mǒu wén。

首孝弟,次见闻。知某数,识某文。

yī ér shí,shí ér bǎi。bǎi ér qiān,qiān ér wàn。

一而十,十而百。百而千,千而万。

sān cái zhě,tiān dì rén。sān guāng zhě,rì yuè xīng。

三才者,天地人。三光者,日月星。

sān gāng zhě,jūn chén yì。fù zǐ qīn,fū fù shùn。

三纲者,君臣义。父子亲,夫妇顺。

yuē chūn xià,yuē qiū dōng。cǐ sì shí,yùn bù qióng。

曰春夏,曰秋冬。此四时,运不穷。

yuē nán běi,yuē xī dōng。cǐ sì fāng,yìng hū zhōng。

曰南北,曰西东。此四方,应乎中。

yuē shì nóng,yuē gōng shāng。cǐ sì mín,guó zhī liáng。

曰士农,曰工商。此四民,国之良。

yuē píng shǎng,yuē qù rù。cǐ sì shēng,yí tiáo xié。

曰平上,曰去入。此四声,宜调叶。

yuē bǐ mò,yuē zhǐ yàn。cǐ sì bǎo,cáng wén fáng。

曰笔墨,曰纸砚。此四宝,藏文房。

yuē shuǐ huǒ,mù jīn tǔ。cǐ wǔ xíng,běn hū shù。

曰水火,木金土。此五行,本乎数。

yuē rén yì,lǐ zhì xìn。cǐ wǔ cháng,bù róng wěn。

曰仁义,礼智信。此五常,不容紊。

dào liáng shū,mài shǔ jì。cǐ liù gǔ,rén suǒ shí。

稻粱菽,麦黍稷。此六谷,人所食。

mǎ niú yáng,jī quǎn shǐ。cǐ liù chù,rén suǒ sì。

马牛羊,鸡犬豕。此六畜,人所饲。

yuē xǐ nù,yuē āi jù。ài wù yù,qī qíng jù。

曰喜怒,曰哀惧。爱恶欲,七情具。

páo tǔ gé,mù shí jīn。yǔ sī zhú,nǎi bā yīn。

匏土革,木石金。与丝竹,乃八音。

gāo zēng zǔ,fù ér shēn。shēn ér zǐ,zǐ ér sūn。

高曾祖,父而身。身而子,子而孙。

sūn ér zēng,zēng ér xuán。nǎi jiǔ zú,rén zhī lún。

孙而曾,曾而玄。乃九族,人之伦。

fù zǐ ēn,fū fù cóng。xiōng zé yǒu,dì zé gōng。

父子恩,夫妇从。兄则友,弟则恭。

zhǎng yòu xù,yǒu yǔ péng。jūn zé jìng,chén zé zhōng。

长幼序,友与朋。君则敬,臣则忠。

cǐ shí yì,rén suǒ tóng。

此十义,人所同。

shí gān zhě,jiǎ zhì guǐ。shí èr zhī,zǐ zhì hài。

十干者,甲至癸。十二支,子至亥。

fán xùn méng,xū jiǎng jiū。xiáng xùn gǔ,míng jù dòu。

凡训蒙,须讲究。详训诂,明句读。

wéi xué zhě,bì yǒu chū。xiǎo xué zhōng,zhì sì shū。

为学者,必有初。小学终,至四书。

lún yǔ zhě,èr shí piān。qún dì zǐ,jì shàn yán。

论语者,二十篇。群弟子,记善言。

mèng zǐ zhě,qī piān zhǐ。jiǎng dào dé,shuō rén yì。

孟子者七篇止。讲道德,说仁义。

zuò zhōng yōng,zĭ sī bĭ。zhōng bù piān,yōng bù yì。

作中庸,子思笔。中不偏,庸不易。

zuò dà xué,nǎi zēng zǐ。zì xiū qí,zhì píng zhì。

作大学,乃曾子。自修齐,至平治。

xiào jīng tōng,sì shū shú。rú liù jīng,shǐ kě dú。

孝经通,四书熟。如六经,始可读。

shī shū yì,lǐ chūn qiū。hào liù jīng,dāng jiǎng qiú。

诗书易,礼春秋。号六经,当讲求。

yǒu lián shān,yǒu guī cáng。yǒu zhōu yì,sān yì xiáng。

有连山,有归藏。有周易,三易详。

yǒu diǎn mó,yǒu xùn gào。yǒu shì mìngshū zhī ào。

有典谟,有训诰。有誓命,书之奥。

wǒ jī gōng,zuò zhōu lǐ。zhù liù guān,cún zhì tǐ。

我姬公,作周礼。著六官,存治体。

dà xiǎo dài,jí lǐ jì。shù shèng yán,lǐ yuè bèi。

大小戴,集礼记。述圣言,礼乐备。

yuē guó fēng,yuē yǎ sòng。hào sì shī,dāng fěng yǒng。

曰国风,曰雅颂。号四诗 ,当讽咏。

shī jì wáng,chūn qiū zuò。yù bāo biǎn,bié shàn è。

诗既亡,春秋作。寓褒贬,别善恶。

sān zhuàn zhě,yǒu gōng yáng。yǒu zuǒ shì,yǒu gǔ liáng。

三传者,有公羊。有左氏,有穀梁。

jīng jì míng,fāng dú zǐ。cuō qí yào,jì qí shì。

经既明,方读子。撮其要,记其事。

wǔ zǐ zhě,yǒu xún yáng。wén zhōng zǐ,jí lǎo zhuāng。

五子者,有荀扬。文中子,及老庄。

jīng zǐ tōng,dú zhū shǐ。kǎo shì xì,zhī zhōng shǐ。

经子通,读诸史。考世系,知终始。

zì xī nóng,zhì huáng dì。hào sān huáng,jū shàng shì。

自羲农,至黄帝。号三皇,居上世。

táng yǒu yú,hào èr dì。xiāng yī xùn,chēng shèng shì。

唐有虞,号二帝。相揖逊,称盛世。

xià yǒu yǔ,shāng yǒu tāng,zhōu wén wǔ,chēng sān wáng。

夏有禹,商有汤。周文武,称三王。

xià chuán zǐ,jiā tiān xià。sì bǎi zǎi,qiān xià shè。

夏传子,家天下。四百载,迁夏社。

tāng fá xià,guó hào shāng。liù bǎi zǎi,zhì zhòu wáng。

汤伐夏,国号商,六百载,至纣亡。

zhōu wǔ wáng,shǐ zhū zhòu。bā bǎi zǎi,zuì cháng jiǔ。

周武王,始诛纣。八百载,最长久。

zhōu zhé dōng,wáng gāng zhuì。chěng gān gē,shàng yóu shuì。

周辙东,王纲坠。逞干戈,尚游说。

shǐ chūn qiū,zhōng zhàn guó。wǔ bà qiáng,qī xióng chū。

始春秋,终战国。五霸强,七雄出。

yíng qín shì,shǐ jiān bìng。chuán èr shì,chǔ hàn zhēng。

嬴秦氏,始兼并。传二世,楚汉争。

gāo zǔ xīng,hàn yè jiàn。zhì xiào píng,wáng mǎng cuàn。

高祖兴,汉业建。至孝平,王莽篡。

guāng wǔ xīng,wéi dōng hàn。sì bǎi nián,zhōng yú xiàn。

光武兴,为东汉。四百年,终于献。

wèi shǔ wú,zhēng hàn dǐng。hào sān guó,qì liǎng jìn。

魏蜀吴,争汉鼎。号三国,迄两晋。

sòng qí jì,liáng chén chéng。wéi nán cháo,dū jīn líng。

宋齐继,梁陈承。为南朝,都金陵。

běi yuán wèi,fēn dōng xī。yǔ wén zhōu,yǔ gāo qí。

北元魏,分东西。宇文周,与高齐。

dài zhì suí,yī tǔ yǔ。bù zài chuán,shī tǒng xù。

迨至隋,一土宇。不再传,失统绪。

táng gāo zǔ,qǐ yì shī。chú suí luàn,chuàng guó jī。

唐高祖,起义师。除隋乱,创国基。

èr shí chuán,sān bǎi zǎi。liáng miè zhī,guó nǎi gǎi。

二十传,三百载。梁灭之,国乃改。

liáng táng jìn,jí hàn zhōu。chēng wǔ dài,jiē yǒu yóu。

梁唐晋,及汉周。称五代,皆有由。

yán sòng xīng,shòu zhōu shàn。shí bā chuán,nán běi hùn。

炎宋兴,受周禅。十八传,南北混。

liáo yǔ jīn,jiē chēng dì。yuán miè jīn,jué sòng shì。

辽与金,皆称帝。元灭金,绝宋世。

jiǔ shí nián,guó zuò fèi。míng cháo xīng,zài kāi pì。

九十年,国祚废。明朝兴,再开辟。

shí liù shì,zhì chóng zhēn。qīng rù guān,dū běi jīng。

十六世,至崇祯。清入关,都北京。

chuán shí dì,zhì xuān tŏng。xīn hài nián,dì zhì zhōng。

传十帝,至宣统。辛亥年,帝制终。

lì dài shì,quán zài zī。zǎi zhì luàn,zhī xīng shuāi。

历代事,全在兹。载治乱,知兴衰。

dú shǐ zhě,kǎo shí lù。tōng gǔ jīn,ruò qīn mù。

读史者,考实录。通古今,若亲目。

qū yuán fù,běn fēng rén。hán yǔ liǔ,bìng wén xióng。

屈原赋,本风人。韩与柳,并文雄。

lĭ ruò dù,wéi shī zōng。fán xué zhě,yí jiān tōng。

李若杜,为诗宗。凡学者,宜兼通。

kǒu ér sòng,xīn ér wéi。zhāo yú sī,xī yú sī。

口而诵,心而惟。朝于斯,夕于斯。

xī zhòng ní,shī xiàng tuó。gǔ shèng xián,shàng qín xué。

昔仲尼,师项橐。古圣贤,尚勤学。

zhào zhōng lìng,dú lǔ lún。bǐ jì shì,xué qiě qín。

赵中令,读鲁论。彼既仕,学且勤。

pī pú biān,xuē zhú jiǎn。bǐ wú shū,qiě zhī miǎn。

披蒲编,削竹简。彼无书,且知勉。

tóu xuán liáng,zhuī cì gǔ。bǐ bù jiào,zì qín kǔ。

头悬梁,锥刺股。彼不教,自勤苦。

rú náng yíng,rú yìng xuě。jiā suī pín,xué bù chuò。

如囊萤,如映雪。家虽贫,学不辍。

rú fù xīn,rú guà jiǎo。shēn suī láo,yóu kǔ zhuó。

如负薪,如挂角。身虽劳,犹苦卓。

rú fù xīn,rú guà jiǎo。shēn suī láo,yóu kǔ zhuó。

如负薪,如挂角。身虽劳,犹苦卓。

sū lǎo quán,èr shí qī。shǐ fā fèn,dú shū jí。

苏老泉,二十七。始发愤,读书籍。

bǐ jì lǎo,yóu huǐ chí。ěr xiǎo shēng,yí zǎo sī。

彼既老,犹悔迟。尔小生,宜早思。

ruò xún qīng,nián wǔ shí。yóu jì xià,xí rǔ yè。

若荀卿,年五十。游稷下,习儒业。

bǐ jì chēng,zhòng chēng yì。ěr xiǎo shēng,yí lì zhì。

彼既成,众称异。尔小生,宜立志。

yíng bā suì,néng yǒng shī。mì qī suì,néng fù qí。

莹八岁,能咏诗。泌七岁,能赋棋。

bǐ yǐng wù,rén chēng qí。ěr yòu xué,dāng xiào zhī。

彼颖悟,人称奇。尔幼学,当效之。

cài wén jī,néng biàn qín。xiè dào yùn,néng yǒng yín。

蔡文姬,能辨琴。谢道韫,能咏吟。

bǐ nǚ zǐ,qiě cōng mǐn,ěr nán zǐ,dāng zì jǐng。

彼女子,且聪敏。尔男子,当自警。

táng liú yàn,fāng qī suì。jǔ shén tóng,zuò zhèng zì。

唐刘晏,方七岁。举神童,作正字。

bǐ suī yòu,shēn yǐ shì。ěr yǒu xué,miǎn ér zhì。

彼虽幼,身已仕。尔幼学,勉而致。

yǒu wéi zhě,yì ruò shì。

有为者,亦若是。

quǎn shǒu yè,jī sī chén。gǒu bù xué,hé wéi rén。

犬守夜,鸡司晨。苟不学,曷为人。

cán tǔ sī,fēng niàng mì。rén bù xué,bù rú wù。

蚕吐丝,蜂酿蜜。人不学,不如物。

yòu ér xué,zhuàng ér xíng。shàng kuāng guó,xià lì mín。

幼而学,壮而行。上匡国,下利民。

yáng míng shēng,xiǎn fù mǔ。guāng yú qián,yù yú hòu。

扬名声,显父母。光于前,裕于后。

rén yí zǐ,jīn mǎn yíng。wǒ jiào zǐ,wéi yī jīng。

人遗子,金满籝。我教子,唯一经。

qín yǒu gōng,xì wú yì。jiè zhī zāi,yí miǎn lì。

勤有功,戏无益。戒之哉,宜勉力。


编后话:

2008年4月25日我国新修订了《三字经》,由许嘉璐、苟天林担任总顾问,著名学者傅璇琮担任主编。新修订本以明朝赵南星本为底本,修改、调整之处共计49句,采自征文作者作品12句,其余均采自王相、贺兴思、章太炎本。修改内容占原文10%。虽然只有一千余字,可谓精品,无论就内容还是就表述形式,都保持其传统文化特色,可谓修旧如旧,体现其高度的传统性。全文398行,1194字。

修订组以三字韵的形式对本次修订作一总结:“下录者,三字经。七百年,广流行。撰此经,王应麟。宋末人,生于鄞。为劝学,多警言。讲形式,众乐见。元以降,学人补。章太炎,最显目。旧时书,有局限。古文化,古理念。现社会,认知变。新风尚,新观点。当取精,与时进。科学观,指要津。知荣辱,倡和谐。大中华,日日新。”

本文番号: 长乐王 - 古文观止 - 三字经·音注(近现代)通行版

评论