长乐王
长乐王

三字经·音注(清初本)通行版

rén zhī chū,xìng běn shàn。 xìng xiāng jìn,xí xiāng yuǎn。

人 之 初, 性 本 善。 性 相 近, 习 相 远。

gǒu bú jiào,xìng nǎi qiān。 jiào zhī dào,guì yǐ zhuān。

苟 不 教, 性 乃 迁。 教 之 道, 贵 以 专。

xī mèng mǔ,zé lín chǔ。 zǐ bù xué,duàn jī zhù。

昔 孟 母, 择 邻 处。 子 不 学, 断 机 杼。

dòu yān shān,yǒu yì fāng。 jiào wǔ zǐ,míng jù yáng。

窦 燕 山, 有 义 方。 教 五 子, 名 俱 扬。

yǎng bù jiào,fù zhī guò。 jiào bù yán,shī zhī duò。

养 不 教, 父 之 过。 教 不 严, 师 之 惰。

zǐ bù xué,fēi suǒ yí。 yòu bù xué,lǎo hé wéi。

子 不 学, 非 所 宜。 幼 不 学, 老 何 为。

yù bù zhuó,bù chéng qì。 rén bù xué,bù zhī yì。

玉 不 琢, 不 成 器。 人 不 学, 不 知 义。

wéi rén zǐ,fāng shào shí。 qīn shī yǒu,xí lǐ yí。

为 人 子, 方 少 时。 亲 师 友, 习 礼 仪。

xiāng jiǔ líng,néng wēn xí。 xiào yú qīn,suǒ dāng zhí。

香 九 龄, 能 温 席。 孝 于 亲, 所 当 执。

róng sì suì,néng ràng lí。 tì yú zhǎng,yí xiān zhī。

融 四 岁, 能 让 梨。 弟 于 长, 宜 先 知。

shǒu xiào tì,cì jiàn wén。 zhī mǒu shù,shí mǒu wén。

首 孝 弟, 次 见 闻。 知 某 数, 识 某 文。

yī ér shí,shí ér bǎi。 bǎi ér qiān,qiān ér wàn。

一 而 十, 十 而 百。 百 而 千, 千 而 万。

sān cái zhě,tiān dì rén。 sān guāng zhě,rì yuè xīng。

三 才 者, 天 地 人。 三 光 者, 日 月 星。

sān gāng zhě,jūn chén yì。 fù zĭ qīn,fū fù shùn。

三 纲 者, 君 臣 义。 父 子 亲, 夫 妇 顺。

yuē chūn xià,yuē qiū dōng。 cǐ sì shí,yùn bù qióng。

曰 春 夏, 曰 秋 冬。 此 四 时, 运 不 穷。

yuē nán běi,yuē xī dōng。 cǐ sì fāng,yìng hū zhōng。

曰 南 北, 曰 西 东。 此 四 方, 应 乎 中。

yuē shuǐ huǒ,mù jīn tǔ。 cǐ wǔ xíng,běn hū shù。

曰 水 火, 木 金 土。 此 五 行, 本 乎 数。

yuē rén yì,lǐ zhì xìn。 cǐ wǔ cháng,bù róng wěn。

曰 仁 义, 礼 智 信。 此 五 常, 不 容 紊。

dào liáng shū,mài shǔ jì。 cǐ liù gǔ,rén suǒ shí。

稻 粱 菽, 麦 黍 稷。 此 六 谷, 人 所 食。

mǎ niú yáng,jī quǎn shǐ。 cǐ liù chù,rén suǒ sì。

马 牛 羊, 鸡 犬 豕。 此 六 畜, 人 所 饲。

yuē xǐ nù, yuē āi jù。 ài wù yù, qī qíng jù。

曰 喜 怒, 曰 哀 惧。 爱 恶 欲, 七 情 具。

páo tǔ gé,mù shí jīn。 sī yǔ zhú,nǎi bā yīn。

匏 土 革, 木 石 金。 丝 与 竹, 乃 八 音。

gāo zēng zǔ,fù ér shēn。 shēn ér zǐ,zǐ ér sūn。

高 曾 祖, 父 而 身。 身 而 子, 子 而 孙。

zì zǐ sūn,zhì xuán zēng。 nǎi jiǔ zú,rén zhī lún。

自 子 孙, 至 玄 曾。 乃 九 族, 人 之 伦。

fù zǐ ēn,fū fù cóng。 xiōng zé yǒu,dì zé gōng。

父 子 恩, 夫 妇 从。 兄 则 友, 弟 则 恭。

zhǎng yòu xù,yǒu yǔ péng。 jūn zé jìng,chén zé zhōng。

长 幼 序, 友 与 朋。 君 则 敬, 臣 则 忠。

cǐ shí yì,rén suǒ tóng。

此 十 义, 人 所 同。

fán xùn méng,xū jiǎng jiū。 xiáng xùn gǔ,míng jù dòu。

凡 训 蒙, 须 讲 究。 详 训 诂, 明 句 读。

wéi xué zhě,bì yǒu chū。 xiǎo xué zhōng,zhì sì shū

为 学 者, 必 有 初。 小 学 终, 至 四 书。

lún yǔ zhě,èr shí piān。 qún dì zǐ,jì shàn yán。

论 语 者, 二 十 篇。 群 弟 子, 记 善 言。

mèng zǐ zhě,qī piān zhǐ。 jiǎng dào dé,shuō rén yì。

孟 子 者, 七 篇 止。 讲 道 德, 说 仁 义。

zuò zhōng yōng,zǐ sī bǐ。 zhōng bù piān,yōng bù yì。

作 中 庸, 子 思 笔。 中 不 偏, 庸 不 易。

zuò dà xué,nǎi zēng zǐ。 zì xiū qí,zhì píng zhì。

作 大 学, 乃 曾 子。 自 修 齐, 至 平 治。

xiào jīng tōng,sì shū shú。 rú liù jīng,shǐ kě dú。

孝 经 通, 四 书 熟。 如 六 经, 始 可 读。

shī shū yì,lǐ chūn qiū。 hào liù jīng,dāng jiǎng qiú。

诗 书 易, 礼 春 秋。 号 六 经, 当 讲 求。

yǒu lián shān,yǒu guī cáng。 yǒu zhōu yì,sān yì xiáng。

有 连 山, 有 归 藏。 有 周 易, 三 易 详。

yǒu diǎn mó,yǒu xùn gào。 yǒu shì mìng,shū zhī ào。

有 典 谟, 有 训 诰。 有 誓 命, 书 之 奥。

wǒ zhōu gōng,zuò zhōu lǐ。 zhù liù guān,cún zhì tǐ。

我 周 公, 作 周 礼。 著 六 官, 存 治 体。

dà xiǎo dài,zhù lǐ jì。 shù shèng yán,lǐ yuè bèi。

大 小 戴, 注 礼 记。 述 圣 言, 礼 乐 备。

yuē guó fēng,yuē yǎ sòng。 hào sì shī,dāng fěng yǒng。

曰 国 风, 曰 雅 颂。 号 四 诗, 当 讽 咏。

shī jì wáng,chūn qiū zuò。 yù bāo biǎn,bié shàn è。

诗 既 亡, 春 秋 作。 寓 褒 贬, 别 善 恶。

sān zhuàn zhě,yǒu gōng yáng。 yǒu zuǒ shì,yǒu gǔ liáng。

三 传 者, 有 公 羊。 有 左 氏, 有 谷 梁。

jīng jì míng,fāng dú zǐ。 cuō qí yào,jì qí shì。

经 既 明, 方 读 子。 撮 其 要, 记 其 事。

wǔ zǐ zhě,yǒu xún yáng。 wén zhōng zǐ,jí lǎo zhuāng。

五 子 者, 有 荀 扬。 文 中 子, 及 老 庄。

jīng zǐ tōng,dú zhū shǐ。 kǎo shì xì,zhī zhōng shǐ。

经 子 通, 读 诸 史。 考 世 系, 知 终 始。

zì xī nóng,zhì huáng dì。 hào sān huáng,jū shàng shì。

自 羲 农, 至 黄 帝。 号 三 皇, 居 上 世。

táng yǒu yú,hào èr dì。 xiāng yī xùn,chēng shèng shì。

唐 有 虞, 号 二 帝。 相 揖 逊, 称 盛 世。

xià yǒu yǔ,shāng yǒu tāng。 zhōu wén wǔ,chēng sān wáng。

夏 有 禹, 商 有 汤。 周 文 武, 称 三 王。

xià chuán zǐ,jiā tiān xià。 sì bǎi zǎi,qiān xià shè。

夏 传 子, 家 天 下。 四 百 载, 迁 夏 社。

tāng fá xià,guó hào shāng。 liù bǎi zǎi,zhì zhòu wáng。

汤 伐 夏, 国 号 商。 六 百 载, 至 纣 亡。

zhōu wǔ wáng,shǐ zhū zhòu。 bā bǎi zǎi,zuì cháng jiǔ。

周 武 王, 始 诛 纣。 八 百 载, 最 长 久。

zhōu zhé dōng,wáng gāng zhuì。chěng gān gē,shàng yóu shuì。

周 辙 东, 王 纲 坠。 逞 干 戈, 尚 游 说。

shǐ chūn qiū,zhōng zhàn guó。 wǔ bà qiáng,qī xióng chū。

始 春 秋, 终 战 国。 五 霸 强, 七 雄 出。

yíng qín shì,shǐ jiān bìng。 chuán èr shì,chǔ hàn zhēng。

嬴 秦 氏, 始 兼 并。 传 二 世, 楚 汉 争。

gāo zǔ xīng,hàn yè jiàn。 zhì xiào píng,wáng mǎng cuàn。

高 祖 兴, 汉 业 建。 至 孝 平, 王 莽 篡。

guāng wǔ xīng,wéi dōng hàn。 sì bǎi nián,zhōng yú xiàn。

光 武 兴, 为 东 汉。 四 百 年, 终 于 献。

wèi shǔ wú,zhēng hàn dǐng。 hào sān guó,qì liǎng jìn。

魏 蜀 吴, 争 汉 鼎。 号 三 国, 迄 两 晋。

sòng qí jì,liáng chén chéng。 wéi nán cháo,dū jīn líng。

宋 齐 继, 梁 陈 承。 为 南 朝, 都 金 陵。

běi yuán wèi,fēn dōng xi。 yǔ wén zhōu,yǔ gāo qí

北 元 魏, 分 东 西。 宇 文 周, 与 高 齐。

dài zhì suí,yī tǔ yǔ。 bù zài chuán,shī tǒng xù。

迨 至 隋, 一 土 宇。 不 再 传, 失 统 绪。

táng gāo zǔ,qǐ yì shī。 chú suí luàn,chuàng guó jī。

唐 高 祖, 起 义 师。 除 隋 乱, 创 国 基。

èr shí chuán,sān bǎi zǎi。 liáng miè zhī,guó nǎi gǎi。

二 十 传, 三 百 载。 梁 灭 之, 国 乃 改。

liáng táng jìn,jí hàn zhōu。 chēng wǔ dài,jiē yǒu yóu。

梁 唐 晋, 及 汉 周。 称 五 代, 皆 有 由。

yán sòng xīng,shòu zhōu shàn。shí bā chuán,nán běi hùn。

炎 宋 兴, 受 周 禅。 十 八 传, 南 北 混。

liáo yǔ jīn,dì hào fēi。 dài miè liáo,sòng yóu cuí。

辽 与 金, 帝 号 纷。 迨 灭 辽, 宋 犹 存。

zhì yuán xīng,jīn xù xiē。 yŏu sòng shì, yī tóng miè。

至 元 兴, 金 绪 歇。 有 宋 世, 一 同 灭。

bìng zhōng guó,jiān róng dí。

并 中 国, 兼 戎 狄。

míng tài zǔ,jiǔ qīn shī。 chuán jiàn wén,fāng sì sì。

明 太 祖, 久 亲 师。 传 建 文, 方 四 祀。

qiān běi jīng,yŏng lè sì。 dài chóng zhēn,mén shān shì。

迁 北 京, 永 乐 嗣。 迨 崇 祯, 煤 山 逝。

niàn èr shǐ,quán zài zī。 zǎi zhì luàn,zhī xīng shuāi。

廿二史, 全 在 兹。 载 治 乱, 知 兴 衰。

dú shǐ zhě,kǎo shí lù。 tōng gǔ jīn,ruò qīn mù。

读 史 者, 考 实 录。 通 古 今, 若 亲 目。

kǒu ér sòng,xīn ér wéi。 zhāo yú sī,xī yú sī。

口 而 诵, 心 而 惟。 朝 于 斯, 夕 于 斯。

xī zhòng ní,shī xiàng tuó。 gǔ shèng xián,shàng qín xué。

昔 仲 尼, 师 项 橐。 古 圣 贤, 尚 勤 学。

zhào zhōng lìng,dú lǔ lún。 bǐ jì shì,xué qiě qín。

赵 中 令, 读 鲁 论。 彼 既 仕, 学 且 勤。

pī pú biān,xiāo zhú jiǎn。 bǐ wú shū,qiě zhī miǎn。

披 蒲 编, 削 竹 简。 彼 无 书, 且 知 勉。

tóu xuán liáng,zhuī cì gǔ。 bǐ bù jiào,zì qín kǔ。

头 悬 梁, 锥 刺 股。 彼 不 教, 自 勤 苦。

rú náng yíng,rú yìng xuě。 jiā suī pín,xué bù chuò。

如 囊 萤, 如 映 雪。 家 虽 贫, 学 不 辍。

rú fù xīn,rú guà jiǎo。 shēn suī láo,yóu kǔ zhuó。

如 负 薪, 如 挂 角。 身 虽 劳, 犹 苦 卓。

sū lǎo quán,èr shí qī。 shǐ fā fèn,dú shū jí。

苏 老 泉, 二 十 七。 始 发 愤, 读 书 籍。

bǐ jì lǎo,yóu huǐ chí。 ěr xiǎo shēng,yí zǎo sī。

彼 既 老, 犹 悔 迟。 尔 小 生, 宜 早 思。

ruò liáng hào,bā shí èr。 duì dà tíng,kuí duō shì。

若 梁 灏, 八 十 二。 对 大 廷, 魁 多 士。

bǐ jì chéng,zhòng chēng yì。 ěr xiǎo shēng,yí lì zhì。

彼 既 成, 众 称 异。 尔 小 生, 宜 立 志。

yíng bā suì,néng yǒng shī。 mì qī suì,néng fù qí。

莹 八 岁, 能 咏 诗。 泌 七 岁, 能 赋 棋。

bǐ yǐng wù,rén chēng qí。 ěr yòu xué,dāng xiào zhī。

彼 颖 悟, 人 称 奇。 尔 幼 学, 当 效 之。

cài wén jī,néng biàn qín。 xiè dào yùn,néng yǒng yǐn。

蔡 文 姬, 能 辨 琴。 谢 道 韫, 能 咏 吟。

bǐ nǚ zǐ,qiě cōng mǐn。 ěr nán zǐ,dāng zì jǐng。

彼 女 子, 且 聪 敏。 尔 男 子, 当 自 警。

táng liú yàn,fāng qī suì。 jǔ shén tóng,zuò zhèng zì。

唐 刘 晏, 方 七 岁。 举 神 童, 作 正 字。

bǐ suī yòu,shēn yǐ shì。 ěr yòu xué,miǎn ér zhì。

彼 虽 幼, 身 已 仕。 尔 幼 学, 勉 而 致。

yǒu wéi zhě,yì ruò shì。

有 为 者, 亦 若 是。

quǎn shǒu yè,jī sī chén。 gǒu bù xué,hé wéi rén。

犬 守 夜, 鸡 司 晨。 苟 不 学, 曷 为 人。

cán tǔ sī,fēng niàng mì。 rén bù xué,bù rú wù。

蚕 吐 丝, 蜂 酿 蜜。 人 不 学, 不 如 物。

yòu ér xué,zhuàng ér xíng。 shàng zhì jūn,xià zé mín。

幼 而 学, 壮 而 行。 上 致 君, 下 泽 民。

yáng míng shēng,xiǎn fù mǔ。 guāng yú qián,yù yú hòu。

扬 名 声, 显 父 母。 光 于 前, 裕 于 后。

rén yí zǐ,jīn mǎn yíng。 wǒ jiāo zǐ,wéi yī jīng。

人 遗 子, 金 满 籝。 我 教 子, 唯 一 经。

qín yǒu gōng,xì wú yì。 jiè zhī zāi,yí miǎn lì。

勤 有 功, 戏 无 益。 戒 之 哉, 宜 勉 力。


编后话:

此为清初本,为旧通行版,流传极为广泛,全文374行,1122字。

后有民初本,在清初本基础上增加10行,删除4行,实际增加18字,为清史内容。

民初本全文380行,1140字,不同之处如下(粗体字为增添内容,删除线为删减内容):

并中国,兼戎狄。九十年,国祚废。

明太祖,久亲师。传建文,方四祀。

迁北京,永乐嗣。迨崇祯,煤山逝。

清太祖,膺景命。靖四方,克大定。

至世祖,乃大同。十二世,清祚终。

廿二史,全在兹,载治乱,知兴衰

读史者,考实录。通古今,若亲目。

本文番号: 长乐王 - 古文观止 - 三字经·音注(清初本)通行版

评论